നിലവിളിക്കു മുൻപിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ യേശു…

… 📜✍️ യേശു യെരിഹൊവിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയൊരു പുരുഷരവും അവനെ അനുഗമിച്ചു. മത്തായി 20:29-341.യേശുവിന്റെ യാത്രയിൽ ഉടനീളം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന വലിയ പുരുഷാരത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും.അവർ യേശുവിന്റെ കൂടെ 👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦നടന്നതിനു വിവിധമായ കാരണങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം…2.വഴിയരികിലിരുന്ന രണ്ടു കുരുടൻമാർ യേശു കടന്നു പോകുന്നത് കേട്ടു…*കണ്ണുള്ളവർക്ക് പലർക്കും ബോധ്യപ്പെടാതിരുന്ന യാഥാർഥ്യം അവർ വിശ്വസിച്ചു ,*അവർ യേശുവിനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതു നമുക്ക് മനസിലാകും “കർത്താവേ, ദാവിദു പുത്രാ “ഇതെങ്ങനെ അവർക്കു മനസിലായി???*നിശ്ചയമായും അവിടെ കേട്ട ചർച്ചകൾ“നിലവിളിക്കു മുൻപിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ യേശു…” വായന തുടരുക

Create your website with WordPress.com
Get started