അരുത്… ആത്‍മഹത്യ അരുത്

ആത്മഹത്യനമ്മുടെ സമൂഹംനേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്… ✍️

പക്ഷേഅതു ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല…

അതു ഭീരുത്വമാണ്..
ഒളിച്ചോട്ടമാണ്..
ഇത് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം…

എന്നിട്ടും???? 🤔

ജീവന്_വിലയുണ്ട്… 📜

എന്തിന്റെ പേരിലായാലും അതു ഒടുക്കുവാനും എടുക്കുവാനും ആർക്കും അവകാശമില്ല…

പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്താണ് നിരാശ ജനിക്കുന്നത്….

ആ നിരാശകൾ ആണ് പലരെയും മദ്യത്തിലേക്കും മയക്കുമരുന്നുകളിലേക്കും ആത്മഹത്യയിലേക്കും തള്ളിവിടുന്നത്…

പണമോ, വിദ്യാഭ്യാസമോ, പ്രശസ്തിയോ ഒന്നും ഇതിനു പരിഹാരവും അല്ല .. അല്ലെങ്കിൽ #പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന പലരും അതു ചെയ്യുകയില്ലല്ലോ…. ആത്മത്യ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാൻ സാധിക്കും…

കേട്ടിട്ടുള്ള ചില പദങ്ങൾ… 🙆‍♂️

1.ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു.
2.ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട.
3.എന്തിനു ഭൂമിക്കു ഒരു ഭാരം ആകണം.
4.എന്തിനാ അർത്ഥമില്ലാത്ത ഈ ജീവിതം.

 1. ആർക്കു വേണ്ടിയാടോ ജീവിക്കുന്നെ?
  6.മടുത്തു.
  7.എങ്ങനെകിലും ഒന്നു അവസാനിച്ചിരുന്നെകിൽ.
  8.എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം തകർന്നു.
  9.ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്കു സമൂഹത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വയ്യാ.
  10.ഇനി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും?
  11.എല്ലാരും എന്നെ ചതിച്ചു.
  12.സ്നേഹിച്ചവർ വഞ്ചിച്ചു.
  13.കടം കേറി മുടിഞ്ഞു.
  14.എന്റെ ശവം തീറ്റിക്കും (പ്രതികാരം )
  15.ആത്മഹത്യാ മാത്രം ഏക പോംവഴി.

ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരായിരം വാക്കുകൾ,
ചിന്ത മണ്ഡലത്തിൽ അഗ്നിപർവതം കണക്കെ പുകയുമ്പോൾ…. 🚶🤯
പ്രീയ സുഹൃത്തേ യാഥാർഥ്യം ഇവയൊന്നുമല്ല…

മരണകിടക്കയിൽ അവസാന ശ്വാസത്തിനായി പിടയുന്ന ഒരുവനും അവന്റെ ജീവനായി ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവന്റെ പ്രീയപ്പെട്ടവരോടും ചോദിക്കണം ജീവന്റെ വില…

ഈ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കുണ്ട്…. ചിന്തകൾ മുഴുവൻ #താങ്കളിലേക്കും താങ്കളുടെ #ചുറ്റുപാടുകളിൽ താങ്കൾ കാണുന്ന ആ വ്യക്തികളിലും മാത്രമാക്കാതെ അതിനും വെളിയിലേക്കു വരുക….

1.പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കുക….👀.

അന്നന്നത്തെ അന്നം തേടിയിറങ്ങുന്ന പക്ഷികൾ… മൃഗങ്ങൾ… മറ്റിതര ജീവ ജാലങ്ങൾ

2.#സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കുക…..

എത്രയോ മനുഷ്യർ താങ്കളേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ അവിടെയുണ്ട്…. അംഗഹീനർ… രോഗികൾ…. ആലംബഹീനർ… തലചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തവർ… നിത്യവൃത്തിക്കുവേണ്ടി പണിപ്പെടുന്നവർ… പക്ഷേ അവരും ജീവിക്കുന്നു..
അധ്വാനിക്കുന്നു… #അവരുടെയും മുഖത്തു #പുഞ്ചിരി വിടരുന്നുണ്ട്…


3.#ദൈവത്തിങ്കലേക്കു നോക്കുക…
അവയിടുന്നു താങ്കളുടെ സൃഷ്ടിതാവാണ്‌, ദൈവം താങ്കൾക്ക് തന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ അവസരത്തെ അവിടുത്തെ നാമ മഹ്വത്വത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഇല്ലാത്തതിനെഓർത്തുനിരാശപ്പെടാതെ #ഉള്ളതിനെഓർത്തുസന്തോഷിക്കുക.

ഭൂമിയിൽതാങ്കൾജനിച്ചെങ്കിൽ #താങ്കൾക്കുംഒരുസ്പേസ്ഉണ്ട്.

താങ്കളെക്കുറിച്ചുംദൈവത്തിനുഒരു_ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ട്.

ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു..
മത്തായി
6:26 ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുവിൻ; അവ വിതെക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നതുമില്ല; എങ്കിലും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു അവയെ പുലർത്തുന്നു; അവയെക്കാൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വിശേഷതയുള്ളവരല്ലയോ ?
6:27 വിചാരപ്പെടുന്നതിനാൽ തന്റെ നീളത്തോടു ഒരു മുഴം കൂട്ടുവാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്കു കഴിയും?
6:28 ഉടുപ്പിനെക്കുറിച്ചു വിചാരപ്പെടുന്നതും എന്തു? വയലിലെ താമര എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്നു നിരൂപിപ്പിൻ; അവ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നില്ല, നൂല്ക്കുന്നതുമില്ല.
6:29 എന്നാൽ ശലോമോൻപോലും തന്റെ സർവ്വമഹത്വത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിനോളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
6:30 ഇന്നുള്ളതും നാളെ അടുപ്പിൽ ഇടുന്നതുമായ വയലിലെ പുല്ലിനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചമയിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അല്പവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങളെ എത്ര അധികം.
6:31 ആകയാൽ നാം എന്തു തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്തു ഉടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുതു.

വിചാരപ്പെടരുത്…

നിരാശപ്പെടരുത്

അവയുടെകുടുക്കുകളിൽനിന്നും പുറത്തുകടക്കുക…..

ദൈവീക ഉദ്ദേശ്യം തിരിച്ചറിയുക….. താങ്കൾ ഒറ്റക്കല്ല…

താങ്കളെ യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു
അവിടുന്ന് തന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞത് താങ്കൾക്കു വേണ്ടി ആണ്..

റോമർ 5:8 ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്കു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

ആരെല്ലാം കൈവിട്ടാലും താങ്കളുടെ ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലും, രോഗത്തിലും, തകർച്ചയിലും,
ഏതു ബുദ്ധിമുട്ടിലും യേശു താങ്കളോട് കുടെയുണ്ട്..
ജീവിതം മരണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല…
നിത്യത എന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്…
യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് നിത്യ ജീവൻ നൽകിത്തരുന്നു…
താങ്കളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ചു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും
കർത്താവുമായ സ്വീകരിക്കുക
റോമർ 10:9 യേശുവിനെ കർത്താവു എന്നു വായ് കൊണ്ടു ഏറ്റുപറകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ചു എന്നു ഹൃദയംകൊണ്ടു വിശ്വസിക്കയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും.

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക..
യോഹന്നാൻ
11:25 യേശു അവളോടു: ഞാൻ തന്നേ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും.
11:26 ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കയില്ല;

അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക

യോഹന്നാൻ 1:12 അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു.
ദൈവമക്കൾക്കു പ്രത്യാശയുണ്ട്… സമാധാനം ഉണ്ട്… അവ ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ചോ ലോകം തരുന്നതോ അല്ല… ദൈവത്തിലും അവന്റെ വചനത്തിലുമാണ്… ദൈവം നമുക്ക് സമാധാനം നൽകി… ആ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നവർ പ്രത്യാശയോടെ അവന്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർക്കുന്നു…
1.സകല ഭയത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്ന ദൈവം..
2.കഷ്ടതയിൽ അടുത്ത തുണ
3.ഞാൻ നിന്നെ ഒരുനാളും കൈവിടുകയില്ല.. എന്നു പറഞ്ഞവൻ
4.ലോകാവസാനത്തോളം കൂടെ ഇരിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞവൻ
5.രോഗിക്ക് വൈദ്യൻ.
6.ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം തീർത്തു തരുന്നവൻ..
7.വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തിവരുത്തുന്നവനുമായവൻ
ആ നല്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം
പ്രത്യാശിക്കാം.
നിലനിൽക്കാം.
കാത്തിരിക്കാം.
ആത്മഹത്യാ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല….
താങ്കളുടെ സമസ്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം യേശുക്രിസ്തു… മാത്രം…. ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 🙏

പരുപരുത്ത അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ പറക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കും

From small beginnings come great things.”- Anonymous
ഒരു പാട് ദിവസങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം മനോഹരമായ ആ കൂടിന്റെ പണി തീർന്നു . നല്ല രീതിയിൽ കൂടുപണിതു തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരുന്ന നാളുകൾക്കൊടുവിൽ ആ കൂട്ടിൽ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്തി. പിന്നീടങ്ങോട്ടു അവയെ പോറ്റുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള തത്രപ്പാടിലായിരുന്നു അവർ .ഇരുവരും ഇര തേടിപ്പിടിച്ചു അവയെ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കോക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതരത്തിൽ ആക്കിയും മറ്റും വളരെ പണിപ്പെട്ടു തങ്ങളുടെ വിശപ്പ് മറന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി അധ്വാനിച്ചു .

അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും വളരെ വേഗം മുന്നോട്ടുപോയി ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു .


എന്നാൽ പെട്ടൊന്നൊരു ദിവസം മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വാഭാവം മാറി ,എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നു ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല .
ആ കൂട്ടിൽ സുഖത്തോടെ ഇരുന്ന കുഞങ്ങൾക്കു പെട്ടെന്ന് അതു ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല….
എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്…


തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആ മനം മയക്കുന്ന നിദ്ര പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നല്ല നാരുകളും തൂവലുകളും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സുഖകരമായ പ്രതലം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നുവോ? ഇതെന്നാ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്….


കാലുകളും പള്ള ഭാഗവുമൊക്കെ നോവുന്നു… അമ്മേ….. ഈ അമ്മ എന്താ ഇത്ര കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്…. ഞങൾ അമ്മയുടെ മക്കൾ തന്നെ അല്ലെ…. “പിന്നെന്താ കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ ഇരുന്നു അറിയാതെ കുകിപോയ കുയിലിന്റെ കുഞ്ഞിനോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നത് ?


ഹോ !!ഇതു എന്തൊരു ദുരിതമാ…… പിന്നെയും അവിടവിടങ്ങളിലേക്കു മാറിപ്പോയ ആ തൂവലുകളും മറ്റും തങ്ങളുടെ കീഴിലേക്കു പണിപ്പെട്ടു വെക്കുവാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ തള്ളപക്ഷി വീണ്ടും അതു ഇളക്കുവാൻ തുടങ്ങി…. മാത്രമല്ല ആ കുടിനുചുറ്റും ചിറകടിച്ചു പറക്കുന്നതല്ലാതെ വേണ്ടവിധം തീറ്റയും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല…. അവരെ പട്ടിണിക്ക് ഇടാൻ ആണോ?

ആ കൂടിന്റെ അഗ്രങ്ങളിലേക്കു പോകുവാൻ അവരുടെ മേൽ വല്ലാത്ത സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാകുന്നു .
അമ്മയുടെ ഭാവം ഒട്ടു മാറുന്നതുമില്ല… അറിയാതെ ആ വിടവുകളിലൂടെ താഴേക്കു നോക്കിയ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭയചികതരായി….. ഉള്ളു കാളിപ്പോയ അവസ്ഥ… ഇത്ര ഉയരത്തിൽ ആണോ തങ്ങൾ…. ഇവിടെനിന്നെങ്ങാനും താഴോട്ട് പോയാൽ… സങ്കൽപ്പിക്കുക പോലും വയ്യ… ഹോ ദൈവമേ !എന്തു ചെയ്യും?നാമും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ…. നമുക്ക് ചുറ്റും നാം അഭിരമിച്ചിരുന്ന ആ’ comfort zone എല്ലാം ഉള്ളതും … സമയത്തു ആഹാരം ലഭിക്കുന്ന… കൂട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും… നാടും… അങ്ങനെ അടിച്ചുപൊളിച്ചു ജീവിക്കുന്ന സമയത്തു അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില പരുപരുത്ത വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ… ഹോ ഈ ദൈവം എന്താ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഇത്ര ദുഷ്ടനാണോ? എന്നിൽ നിന്ന് ആ സുഖത്തിന്റെ പുതപ്പു എടുത്തുകളഞ്ഞത് എന്തിന്? ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന കുർത്തമുർത്ത ഈ അനുഭവത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന ഈ അവസ്ഥ എനിക്കു ഇതു സഹിക്കാൻ വയ്യാ… എന്താ എനിക്കുമാത്രം ഇങ്ങനെ? എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ എനിക്കു ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം തന്നത്?….. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പരിഭവങ്ങൾ പരാതികൾ… അല്ലേ?

കഴുകനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം.. അല്ല ഇതിപ്പോൾ എന്നാ സത്യത്തിൽ പറ്റിയത്? എന്തൊന്നിനുള്ള പുറപ്പാടാ? എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ? ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ആകാമോ?

വളരെ തിരക്കിൽ നിന്ന ആ കഴുകൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ ഒന്നു കേൾക്കു……..
1.അവർ പറയുന്നു ഇയിടെയായി തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വല്ലാതെ മാറിയെന്നു ശരിയാണോ?
ഉത്തരം. അതേ, സ്നേഹത്തിനു മാറ്റമില്ല,പക്ഷെ അല്പം പരുഷമായി പെരുമാറുവാനുള്ള സമയം വന്നു.
2.അവർ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലേ?
ഉത്തരം. ആണെല്ലോ, അതിനാൽ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.
3.അവരെ കൊല്ലാൻ ആണോ ഉദ്ദേശം?
ഉത്തരം. ഒരിക്കലും അല്ല..
4.പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്?
ഉത്തരം. അതു ഇപ്പോൾ അവർക്കു മനസിലാവില്ല
5.എന്താ തീറ്റ കൊണ്ടുകൊടുക്കാത്തതു?
ഉത്തരം. അവർ പുറത്തിറങ്ങി കണ്ടെത്തണം
തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്നേഹമുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ്അതു , അതിനു തീറ്റ കൊടുക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നു സംരഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു…. എന്നാൽ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചു അതിനു മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഉണ്ട്…
അതു എന്നും കൂട്ടിൽ ഇരുന്നു അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം അനുഭവിച്ചു ഉപയോഗമില്ലാത്ത ,പറക്കുവാൻ അറിയാത്ത തീറ്റ തേടുവാനറിയാത്ത കേവലം പേരിനു കഴുകൻ എന്നു പറയുന്ന ഒന്നിന്റെ അമ്മയാകുവാനല്ല ….
പിന്നെയോ ഏത് പ്രതികൂലങ്ങളിലും ഉയർന്നു പറക്കുന്ന… ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും തളരാത്ത പോരാട്ടവീര്യമുള്ള ഒരു പക്ഷിയായി തന്റെ യഥാർത്ഥ കുഞ്ഞായി ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിലകൊള്ളുവാനാണ് ആ അമ്മ ഈ അസുഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ കൂടി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടത്തിവിടുന്നത്…..
ഉയരത്തെ കണ്ടു ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞു ആകുവാനല്ല…. ഉയരത്തിലേക്ക് ചിറകടിച്ചു പറന്നു മേഘങ്ങളേ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി ആയി മാറണം.
എന്നും ആ ചിറകിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുവാനും തൂവലുകളുടെ അവരണത്തിൽ സുഖിക്കുവാനുമല്ല… അടുത്ത ഒരു കൂടൊരുക്കുവാനും അതിൽ പുതിയ ഒരു ഭാവിക്കു തുടക്കം കുറയ്ക്കുവാനും അത്രേ..
കുടിനകത്തെ ചൂടും ആഹാരവും പങ്കിടുവാനല്ല.. മതിയായ വളർച്ച എത്തുമ്പോൾ കുടിനുവെളിയിൽ ഒരു ലോകമുണ്ടെന്നും അതിലേക്കു താനും ഇറങ്ങേണ്ടവനാണെന്നു മനസിലാക്കുവാനും ഇതു ആവശ്യമാണ്.അവൻ പറക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് …
ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ പ്രതികുലത്തിലും സാഹചര്യങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ പഴിക്കാതെ അവയെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചു മുന്നേറുമ്പോളോ തനിക്കെതിരായി നിൽക്കുന്നവയെ കൂടി തന്റെ കുതിപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ കഴിയുന്നത് ….
ഓരോ തടസങ്ങളിലും ഒരു അവസരവും ഉണ്ട് ….
ഓരോ അവസരങ്ങളിലും ഒരു മുന്നേറ്റമുണ്ടു …
ഓരോ മുന്നേറ്റങ്ങളിലും ഒരു പാഠമുണ്ട് ….
അനുഭവങ്ങളെ പാഠങ്ങളാക്കി …

ദൈവാശ്രയത്തോടെ നമുക്ക് മുന്നേറാം …….
..ബിനു ബേബി

ശരിയായ അറിവ് ശരിയായ ലക്ഷ്യം..

ഏതൊന്നിനേയും കണ്ണുമടച്ചു വിമർശിക്കാതെ അതിന്റെ ശരി തെറ്റുകളെ വിശകലനം ചെയിതു.. ശരിയുടെ വശത്തു നിൽക്കുക… തെറ്റായവയെ ഒഴിവാക്കുക… അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്നു പറയുവാനോ… ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല എന്നു കളവു പറയേണ്ടതോ ആയ ആവശ്യം അധികം വരില്ല…
ഒരു നല്ല വേദശാത്രപഠനത്തിന്റെ ഗുണം അതു ധാരാളം അറിവ് പകരുന്നു എന്നതല്ല… പിന്നയോ നമ്മുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ്…
ഓരോന്നിന്റെയും ശരിയും തെറ്റും ഗ്രഹിക്കുവാൻ അതു നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു… എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന ഭാവത്തിൽ നിന്നും ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.. ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് അതു നമ്മെ നടത്തുന്നു… അപ്പോൾ തന്നെ താൻ അറിഞ്ഞ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കേമനാണ് എന്നു വരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ജനത്തെ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു നയിക്കുവാനും വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിർത്തുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുള്ള ആത്‌മീയ ജീവിതത്തിനു അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്ന നിലകളിലുള്ള ആത്മീയ ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കുവാനും അതു നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.
പാത്രം അറിഞ്ഞു വിളമ്പുക… എന്നത് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ…. നാം ഒരു ചിന്ത പങ്കുവെക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യകതയും അതു നാം പറയണം എന്ന് ദൈവഹിതത്തിലുള്ള പ്രേരണ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുവോ എന്നും വിലയിരുത്തുക…. അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഒരുപാടു വിമർശനങ്ങളും കലക്കങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും… വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനരും… സംശയവിചാരങ്ങൾക്കു അടിമപ്പെട്ടവരും… ഒക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ട്… ആകയാൽ നമ്മുടെ പ്രയക്ത്നം ക്രിസ്തുവിൽ വ്യർത്ഥം ആകാതെ ഇരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം മറ്റുള്ളവരെ നിലനിർത്തുക എന്നതും വിശ്വസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നതുമാകട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം …. നമ്മുടെ ഒരോ ചിന്തകളും (സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലേതു ) ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും… ഏക രക്ഷകൻ യേശുക്രിസ്തു എന്നതുമാകട്ടെ…. മുഴുമാനവരാശിയുടെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു… അവിടുത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായി വിശ്വസിച്ചു ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിതം ചെയ്യുക.. അതത്രേ നമുക്കാവശ്യം… ഈ ലോകം താൽക്കാലികം..
എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു നിത്യതയുണ്ട്.. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് നിത്യ ജീവൻ നൽകിത്തന്നു.. ദൈവം നമുക്കായി ഒരു ഭവനം ഒരുക്കുന്നു… തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കായി കർത്താവു വേഗം വരുന്നു…
അവനെ എതിരേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക…ആമേൻ.
ബിനു ബേബി

വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം Psalms 130

നിലവിളി ദൈവവത്തിങ്കലേക്കു ഉയരട്ടെ അവനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അവനിൽ നമുക്ക് പ്രത്യാശ വെക്കാം, അവിടുത്തെ പക്കൽ കൃപയും വീണ്ടെടുപ്പും ഉണ്ട്.

ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ വചനവും നമുക്ക് നൽകിത്തരുന്ന പ്രത്യാശ

✍️നമ്മുടെ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും

ദൈവത്തോളം നമ്മെ #മനസിലാക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല… ✨️

ദൈവ വചനത്തോളം നമ്മെ #ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ല…

ഞാൻ ദൈവത്തിലും അവന്റ വചനത്തിലും 📖പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ആശ്രയിക്കുന്നു… കാരണം അവ📎👇
#മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്…

ജീവൻ പകരുന്നതാണ്…

കഷ്ടതയിൽ ആശ്വാസമാണ് …

ഭക്തിയെ വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്…

ഭയത്തെ അകറ്റുന്നതാണ്…..

എന്റെ കീർത്തനം ആണ്…

സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതാണ്…

എന്നെ ബുദ്ധിമാനാക്കുന്നതാണ്…

എന്റെ കാലിനു ദീപവും എന്റെ പാതക്ക് പ്രകാശവുമാണ്…..

പാപത്തിൽ നിന്നും എന്നെ അകറ്റുന്നതാണ്…

നിത്യതയിലേക്കു എന്നെ നടത്തുന്നതാണ്…

പ്രതികൂലതിന്റെ നടുവിൽ

എന്നെ തങ്ങി നിർത്തുന്നതാണ്…

അതിവിശുദ്ധമാണ്….

എന്റെ ഭാവി പ്രത്യാശയാണ്… ഇനിയുമുണ്ട് എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത വിശേഷതകൾ… 📜

ആകയാൽ ഏതു സമയത്തും ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഏതു മാധ്യമത്തിലൂടെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ലോകത്തോട് ദൈവം തരുന്ന പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ 📢എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയട്ടെ…. ദൈവം നമ്മെ ഭരമേല്പിച്ചതു് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നമുക്ക് നിർവ്വഹിക്കാം..🙏
ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ🙏

Let’s share the love of Christ… ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കാം

യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ചുതന്ന മാർഗ്ഗം സ്നേഹത്തിന്റെയും
സത്യത്തിന്റെയും
സഹനത്തിന്റെയും

നിത്യ ജീവന്റെയും

പാതയാണ്…
ആയതിനാൽ ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷമായി ലോകത്തിൽ ആകമാനം ഇതിനെ തുടച്ചുനീക്കുവാൻ വിവിധ ശക്തികൾ അനീതികൊണ്ടും ആയുധം കൊണ്ടും അക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടും പരിശ്രമിച്ചിട്ടും വളരുന്നതല്ലാതെ തളർന്നും തകർന്നും പോകാത്തത്….
ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിപോലും(ജാതി, മത, വർഗ്ഗ, വർണ്ണ, ഭാഷ, സംസ്കാര, വിദ്യാഭ്യാസ വെത്യാസമെന്ന്യേ )
അവനുവേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയ രക്ഷാകരമായ ദൈവപദ്ധതി അറിയാതെ പോകരുത് എന്ന നിര്ബന്ധമാണ് അതിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ ഒരോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെയും അതിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്…
ഉദാഹരണം “മാരകമായ ഒരു രോഗത്തിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ, ആ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആ മരുന്നു കഴിച്ചു രോഗം ഭേദമായാൽ മനസാക്ഷി ഉള്ളവനേകിൽ അതു മറ്റുള്ളവർക്കായി (അറിവിനായി ) പങ്കുവെക്കും…
അങ്ങനെയങ്കിൽ മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ ബാധിച്ച പാപമെന്നമഹാവിപത്തിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനു കഴിയും… അതിനാണ് യേശുലോകത്തിൽ വന്നത്… യേശുവിനെ നിന്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ സ്വീകരിച്ചു കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിച്ചാൽ നിത്യനാശത്തിൽ നിന്നും നിത്യജീവനിലേക്കു പ്രവേശനം സാധിക്കും എന്ന സന്ദേശം നമുക്കോരോരുത്തർക്കും അറിയിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ?
ഇല്ല നാം അതു അറിയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും…
അതു സ്വീകരിക്കണമോ നിരാകരിക്കണമോ എന്നുള്ളത് അവരവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്.
എന്നാൽ അതു ലോകത്തോട് പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയും കർത്തവ്യവുമാണ്…. യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് തന്ന
മഹാ നിയോഗമാണ്…
മത്തായി
28:18 യേശു അടുത്തുചെന്നു: “സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്കു നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
28:19 ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും
28:20 ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുംകൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.
ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

God so loved the world

വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ ….

നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കണം… അതു ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതിനോ നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ ആകരുത് … അതിന്റെ ശക്തി വളരെ വലുതാണ്…. ബൈബിളിൽ അനവധി വാക്യങ്ങൾ അതിനാധാരമായി ഉണ്ട്….

യാക്കോബ് 3:5 അങ്ങനെ തന്നേ നാവും ചെറിയ അവയവം എങ്കിലും വളരെ വമ്പു പറയുന്നു. കുറഞ്ഞ തീ എത്ര വലിയ കാടു കത്തിക്കുന്നു;

ഒരു ചെറിയ തീപ്പെട്ടി കോലിന്റെ അറ്റത്തുള്ള മരുന്ന് ഉരഞ്ഞു കത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ തീ ചെറുതാണ് പക്ഷേ അതു കത്തിപ്പടരുമ്പോൾ ഒരു കൊടും കാടുതന്നെ അതിനാൽ കത്തിയമരുന്നു…. അതു ആവാസവ്യവസ്ഥക്കും അതിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവന് ഹാനികരമാകുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറുന്നു…..
ആകയാൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസത്തിന് കാരണമാകട്ടെ….. 🙏

ഒരു ചെറിയ തീ…. കത്തിപ്പടർന്നാൽ…
Create your website with WordPress.com
Get started