യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയവനു ഉണ്ടായ മാറ്റം

നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതം മടക്കി ലഭിച്ചവൻ : ഒരുവൻ യേശുവിനെ സന്ധിച്ചാൽ എന്തു മാറ്റമാണ് അവനിൽ വരുന്നത്? (ലൂക്കോസ് 8:26-40)ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ഭൂത ഗ്രസ്ഥനെ ആണ്.അനേക ഭൂതങ്ങൾ അവനിൽ അധിവസം നടത്തിയിരുന്നതിനാൽ അവൻ ജനങൾക്ക് ഭയ ഹേതു ആയിരുന്നു.അവന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ✔️ ബഹുകാലമായി ഭുതങ്ങൾ ബാധിച്ചവൻ😔 ബഹു കാലമായി വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ😢 വീട്ടിൽ പാർക്കാതെ😬 ശവക്കല്ലറകളിൽ വസിച്ചവൻ👀 ചങ്ങലയും വിലങ്ങും ഇട്ടു സൂക്ഷിച്ചിട്ടും😔 അവൻ ബന്ധനങ്ങളെ തകർത്തു⛓️⚡️ ഭുതം അവനെ“യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയവനു ഉണ്ടായ മാറ്റം” വായന തുടരുക

Create your website with WordPress.com
Get started