സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിനു… 👇

📜നമ്മുടെ ആയുസ്സ് എത്ര എന്നു നമുക്കറിയില്ല..🚶🚶🚶
അതിനാൽ
ഈ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുക👌.. അതിൽ മനസുതുറന്നു സന്തോഷിക്കുക.. 😃നല്ലത് ചെയ്യുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.. 👍തളർന്നിരിക്കുന്നവരെ താങ്ങുക… മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാകുക… നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ അവരുമായി പങ്കുവെക്കുക… തിന്മയെ ഒരു തരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക.. സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും കപടം കാണിക്കാതിരിക്കുക… ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക.. ചെയ്യുന്നതെന്തും ആത്മാർഥമായി ചെയ്യുക… ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു മുൻപോട്ടു പോകുക.

സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 26:27
കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻ അതിൽ വീഴും; കല്ലു ഉരുട്ടുന്നവന്റെമേൽ അതു തിരിഞ്ഞുരുളും.

Published by Binubaby

i am a simple person, like to give the hope which i received through the word of God. hope makes things better. trusting God and moving forward.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: