എല്ലാം_നന്മക്കായി…

വിശ്വസിക്കുമോ

#? 📜✍️

1.ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊന്നും തിന്മക്കല്ല… നന്മക്കായിട്ടാണ്.. 🚶
2.അതിനു പുറകിൽ ഒരു ദൈവീക ഉദ്ദേശം ഉണ്ട്.📎
3.നമ്മൾ കടന്നുപോകുന്ന ഒരോ സാഹചര്യങ്ങളും
നമുക്ക് അപരിചിതമായി തോന്നിയേക്കാം.
4.കഠിനമായി തീർന്നു എന്നിരിക്കാം …
5.ചിലപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നു നാം ചിന്തിച്ചേക്കാം. 🤔

ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവ വചനവും ദൈവ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഭവവും നമുക്ക് ബലം ഏകുകയും മാർഗ നിർദേശമായി തീരുകയും ചെയ്യും. 📢👇

അതു വിശ്വസിക്കുകയും പ്രസ്ഥാവിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയിത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ്, ഒരുപാടു ഉദാഹരണങ്ങൾ അതു സംബന്ധിയായിട്ടുണ്ട്…

ഇതാ ഒരു സന്ദർഭം….🔗🔗🔗.

ഫിലിപ്പിയർ
1:12 സഹോദരന്മാരേ, എനിക്കു ഭവിച്ചതു സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കു കാരണമായിത്തീർന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു.
1:13 എന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ക്രിസ്തുനിമിത്തമാകുന്നു എന്നു അകമ്പടിപട്ടാളത്തിൽ ഒക്കെയും ശേഷം എല്ലാവർക്കും തെളിവായിവരികയും
1:14 സഹോദരന്മാർ മിക്കപേരും എന്റെ ബന്ധനങ്ങളാൽ കർത്താവിൽ ധൈര്യം പൂണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഭയംകൂടാതെ പ്രസ്താവിപ്പാൻ അധികം തുനിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അതു ഏതു നിലയിൽ ഉള്ളതാണെകിലും പൗലോസ് എങ്ങനെയാണു കണ്ടത് എന്നു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസിലാക്കാം.

  1. താൻ തടവുപുള്ളി ആയതിനാൽ ദുഃഖച്ചിരിക്കാനോ, നിരാശനാകനോ അല്ല പൗലോസ് ശ്രമിച്ചത്… താൻ നിശബ്ദൻ ആയിരുന്നില്ല… ആയിരുന്നിടത്തൊക്കെ തന്റെ വിശ്വാസം പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചു.
  2. .തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഇപീരിയൽ ആര്മിയിലുള്ളവർക്കും ക്രിസ്‌തുനിമിത്തമുള്ള തടവ് ബോധ്യമാക്കുവാൻ സാധിച്ചു.

  3. പൗലോസിന്റെ ബന്ധനം മറ്റുള്ളവരെ ഉർജ്ജസ്വലരാക്കി.
  4. അതു അവർക്കു ധൈര്യം പകർന്നു.
  5. ഭയം കൂടാതെ ദൈവവചനം പ്രസ്താവിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കി.
  6. പൗലോസിന്റെ അനുഭവം അനേകരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതിനു കാരണമായി.
  7. ആകയാൽ തനിക്കു ഭവിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി…
    എന്നു നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് താൻ ഇച്ഛിച്ചു…

സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ടു പിന്മാറാതെ, ഭയപ്പെടാതെ, നിരാശനാകാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു നമുക്ക് മുന്നേറാം… സകലതും നന്മക്കായി എന്നു വിശ്വസിക്കാം…. ദൈവഹിതത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക… പ്രവർത്തിക്കുക…. കാത്തിരിക്കുക… ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. 🙏
©️ബിനു ബേബി

Published by Binubaby

i am a simple person, like to give the hope which i received through the word of God. hope makes things better. trusting God and moving forward.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: