വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം Psalms 130

നിലവിളി ദൈവവത്തിങ്കലേക്കു ഉയരട്ടെ അവനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അവനിൽ നമുക്ക് പ്രത്യാശ വെക്കാം, അവിടുത്തെ പക്കൽ കൃപയും വീണ്ടെടുപ്പും ഉണ്ട്.

Published by Binubaby

i am a simple person, like to give the hope which i received through the word of God. hope makes things better. trusting God and moving forward.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: