ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ വചനവും നമുക്ക് നൽകിത്തരുന്ന പ്രത്യാശ

✍️നമ്മുടെ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും

ദൈവത്തോളം നമ്മെ #മനസിലാക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല… ✨️

ദൈവ വചനത്തോളം നമ്മെ #ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ല…

ഞാൻ ദൈവത്തിലും അവന്റ വചനത്തിലും 📖പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ആശ്രയിക്കുന്നു… കാരണം അവ📎👇
#മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്…

ജീവൻ പകരുന്നതാണ്…

കഷ്ടതയിൽ ആശ്വാസമാണ് …

ഭക്തിയെ വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്…

ഭയത്തെ അകറ്റുന്നതാണ്…..

എന്റെ കീർത്തനം ആണ്…

സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതാണ്…

എന്നെ ബുദ്ധിമാനാക്കുന്നതാണ്…

എന്റെ കാലിനു ദീപവും എന്റെ പാതക്ക് പ്രകാശവുമാണ്…..

പാപത്തിൽ നിന്നും എന്നെ അകറ്റുന്നതാണ്…

നിത്യതയിലേക്കു എന്നെ നടത്തുന്നതാണ്…

പ്രതികൂലതിന്റെ നടുവിൽ

എന്നെ തങ്ങി നിർത്തുന്നതാണ്…

അതിവിശുദ്ധമാണ്….

എന്റെ ഭാവി പ്രത്യാശയാണ്… ഇനിയുമുണ്ട് എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത വിശേഷതകൾ… 📜

ആകയാൽ ഏതു സമയത്തും ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഏതു മാധ്യമത്തിലൂടെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ലോകത്തോട് ദൈവം തരുന്ന പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ 📢എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയട്ടെ…. ദൈവം നമ്മെ ഭരമേല്പിച്ചതു് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നമുക്ക് നിർവ്വഹിക്കാം..🙏
ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ🙏

Published by Binubaby

i am a simple person, like to give the hope which i received through the word of God. hope makes things better. trusting God and moving forward.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: