ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ വചനവും നമുക്ക് നൽകിത്തരുന്ന പ്രത്യാശ

✍️നമ്മുടെ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തോളം നമ്മെ #മനസിലാക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല… ✨️ ദൈവ വചനത്തോളം നമ്മെ #ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ല… ഞാൻ ദൈവത്തിലും അവന്റ വചനത്തിലും 📖പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ആശ്രയിക്കുന്നു… കാരണം അവ📎👇#മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്… ജീവൻ പകരുന്നതാണ്… കഷ്ടതയിൽ ആശ്വാസമാണ് … ഭക്തിയെ വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്… ഭയത്തെ അകറ്റുന്നതാണ്….. എന്റെ കീർത്തനം ആണ്… സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതാണ്… എന്നെ ബുദ്ധിമാനാക്കുന്നതാണ്… എന്റെ കാലിനു ദീപവും എന്റെ പാതക്ക് പ്രകാശവുമാണ്….. പാപത്തിൽ നിന്നും എന്നെ അകറ്റുന്നതാണ്… നിത്യതയിലേക്കു എന്നെ നടത്തുന്നതാണ്… പ്രതികൂലതിന്റെ നടുവിൽ എന്നെ“ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ വചനവും നമുക്ക് നൽകിത്തരുന്ന പ്രത്യാശ” വായന തുടരുക

Create your website with WordPress.com
Get started