വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ ….

നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കണം… അതു ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതിനോ നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ ആകരുത് … അതിന്റെ ശക്തി വളരെ വലുതാണ്…. ബൈബിളിൽ അനവധി വാക്യങ്ങൾ അതിനാധാരമായി ഉണ്ട്…. യാക്കോബ് 3:5 അങ്ങനെ തന്നേ നാവും ചെറിയ അവയവം എങ്കിലും വളരെ വമ്പു പറയുന്നു. കുറഞ്ഞ തീ എത്ര വലിയ കാടു കത്തിക്കുന്നു; ഒരു ചെറിയ തീപ്പെട്ടി കോലിന്റെ അറ്റത്തുള്ള മരുന്ന് ഉരഞ്ഞു കത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ തീ ചെറുതാണ് പക്ഷേ അതു കത്തിപ്പടരുമ്പോൾ ഒരു“വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ ….” വായന തുടരുക

Create your website with WordPress.com
Get started