പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക

പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം… ✍️
സാഹചര്യങ്ങൾ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയേക്കാം
ലോകം ഒരു ദൈവ പൈതലിനു അനുകൂലമല്ല…
എന്നാൽ തളർന്നുപോകരുതു..

നിരവധി പടിക്കെട്ടുകൾ നമുക്ക് മുൻപിൽ വന്നേക്കാം… അവ ചവിട്ടിക്കയറി മുന്നേറുമ്പോൾ ആണ് ഉയരങ്ങൾ കീഴടങ്ങുന്നത്. . 📜
ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ….
ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെ…
ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കി…
ഉന്നത വിളിക്കനുസരിച്ചു…
ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പിയില്ലാതെ…
ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്….
ഉത്തമ ഭടനായി…. മുന്നേറാം….
ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 🙏

Published by Binubaby

i am a simple person, like to give the hope which i received through the word of God. hope makes things better. trusting God and moving forward.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: