പണം കൊണ്ട് നേടുവാൻ കഴിയാത്തത് വല്ലതും ഉണ്ടോ???? എന്നവൻ ചോദിച്ചു

Today people are running after money…..
ഞാൻ പണത്തിനു എതിരല്ല… പണം ആകരുത് നമ്മുടെ മുൻഗണന പ്രത്യുത ദൈവമായിരിക്കണം.

#പണം #ആവശ്യമാണ് #പക്ഷേ #പണമല്ല #എല്ലാം….ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ആകട്ടെ നമ്മുടേത്.

“പണമില്ലാത്തവൻ പിണം “എന്നും പണത്തിനു മീതേ പരുന്തും പറക്കില്ല ” എന്നുമുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അന്വർത്ഥകമാക്കാൻ മനുഷ്യൻ ഇന്നു ഓട്ടപ്പാച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്…
അതു നേടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാച്ചിലിൽ മറ്റൊന്നിനും സമയമില്ലാത്തവരായി നാം മാറുന്നു…
ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ സമയമില്ല….
അധവാ ഇരുന്നാലും ഭൂരിഭാഗം പ്രാർത്ഥനയും പണത്തിനു വേണ്ടി..
കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ സമയമില്ല…
കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ സമാധാനം ഇല്ലാതെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി അലയുന്ന എത്രയോ പേർ,
എത്ര ഉണ്ടായിട്ടും തൃപ്തി ഇല്ലാത്തതുമായ ജീവിതങ്ങളും ഉണ്ട്….

എന്തോ നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാട് ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു…. ഇന്നു ബന്ധങ്ങളെ വരെ പലയിടത്തും നിച്ഛയിക്കുന്നതു പണവും പ്രതാപവുമാണ്… പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അകന്ന ബന്ധവും അമ്മാവനും ജേഷ്ഠനുമാകും…. (പണത്തിന്റെ മായാജാലമേ )….ഇല്ലങ്കിൽ രക്തബന്ധം പോലും അയൽക്കാരനായി മാറും ….എന്തിനു ആത്‌മീയ ലോകത്തും അതു വിതയ്ക്കുന്ന അപചയത്തിന്റെ വിത്തുകൾ ഇന്നു പടർന്നു വടവൃക്ഷം കണക്കെ മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം…. നിത്യതയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പലതും ഇന്നു കേൾക്കുവാനില്ല പകരം എങ്ങനെ ധനവാൻ ആകാം, അതിനുള്ള കുറുക്കുവഴിഎന്തു? എന്ന സന്ദേശങ്ങളിലേക്കു പലരും മാറിയിരിക്കുന്നു…. പണത്തിനു ഈ ലോകത്തിൽ സ്ഥാനവും മാനവും നൽകിത്തരുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം..പക്ഷേ നിത്യജീവൻ നേടിത്തരുവാൻ കഴിയില്ല.. ഈ ലോകത്തിൽ നേടിയതെല്ലാം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്…

നാം കേവലം ഈ ലോകത്തിൽ അവസാനിക്കുവാൻ ഉള്ളവരല്ല മരണാന്തരം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട്.. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അതു നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു….
മർക്കൊസ് 8:36 ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടുകയും തന്റെ ജീവനെ കളകയും ചെയ്താൽ അവന്നു എന്തു പ്രയോജനം????
ഈ ലോകത്തിൽ പലതും നേടുവാനുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ വിലപ്പെട്ട താങ്കളുടെ ജീവനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ജീവന്റെ മറുവില ആയി പണമോ, പദവിയോ, ലോകത്തിലെ എത്ര ശ്രെഷ്ടമായ വസ്തുവോ തീരുകയില്ല… അവ ഒന്നുകൊണ്ടും ഒരുവന് തന്റെ ജീവനെ നേടുവാൻ കഴിയില്ല….
നിത്യജീവന് വേണ്ടിയുള്ളതു താങ്കൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടോ? അതിനേ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഇന്നു മരിച്ചാൽ താങ്കളുടെ നിത്യത എവിടെയാകും???

Published by Binubaby

i am a simple person, like to give the hope which i received through the word of God. hope makes things better. trusting God and moving forward.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: