വിശ്വാസം പ്രവർത്തിയിൽ. …

നാലാൾ ചേർന്ന് ഒരു പക്ഷവാതക്കാരനെ കിടക്കയോട് ചുമന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ പുരുഷാരം വാതിൽ വരെ തിക്കി നിന്നതിനാൽ അവരുടെ ഇടയിലൂടെ അകത്തു കൊണ്ടുപോവുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല… അതുകൊണ്ട് അവർ പുരയുടെ മേല്പുര പൊളിച്ചു തുറന്നു പക്ഷവാത ക്കാരനെ യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ ഇറക്കി വെച്ചു.. അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട്… അവന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു പിന്നീട് അവനോടു കിടക്ക എടുത്തു വീട്ടിലേക്കു പോക എന്ന് പറഞ്ഞു… അവൻ അങ്ങനെ ചെയിതു….. (mark 2:2-12)

1.അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടു വന്ന നാലാൾ.. (അവരുടെ ആഗ്രഹവും, വിശ്വാസം, പ്രവർത്തി )
2.തടസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും പിന്മാറാതെ അടുത്ത വഴി അവർ കണ്ടെത്തി..
3.അവരുടെ വിശ്വാസം കാണത്തക്കവണ്ണം അതു പ്രവർത്തിയിൽ വെളിപ്പെട്ടു.
4.യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തങ്ങളുടെ വിഷയത്തെ എത്തിക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയിച്ചു.
5.യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ വിശ്വാസത്തോടെ എത്തപ്പെടുന്ന ഒന്നിനെയും അവൻ തിരസ്കരിക്കുന്നില്ല..
6.വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവശക്തി അവനു വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടിട്ടു.
7. അവന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടു
8.അവന്റെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വന്നു
9.കണ്ടു നിന്നവർക്ക് ആശ്ചര്യമായി..
10.അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി.

യേശു ഇന്നും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു…
വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹ്വത്വം കാണാം..
പ്രതികൂലങ്ങൾ കണ്ടു പിന്മാറാതെ വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേറുക….. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതു അനുഭവിച്ചറിയുക…. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ..

Published by Binubaby

i am a simple person, like to give the hope which i received through the word of God. hope makes things better. trusting God and moving forward.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: