കരുതുന്ന ദൈവം…..

ആശിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന അവൾ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് രണ്ടു വിറകുപെറുക്കി ശേഷിക്കുന്ന അല്പം മാവും എണ്ണയും എടുത്തു അവസാന അട ഉണ്ടാക്കി മകനോടൊപ്പം തിന്നിട്ടു അന്ന് മരിപ്പാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു….

എന്നാൽ അന്ന് സംഭവിച്ചത് അവൾ ചിന്തിച്ചതല്ല..അവളെയും അവളുടെ മകനെയും മരണത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല…

പട്ടണവാതിൽക്കൽ വെച്ച് അവളോട്‌ സംസാരിച്ച ദൈവപുരുഷൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു അവൾ അവനു ഇല്ലായിമയുടെ നടുവിലും ഒരു അട ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു… ദൈവ പുരുഷന്റെ വാക്കുകളെ #അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് …. യഹോവ ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യിക്കുന്ന കാലം വരെ അവളുടെ കാലത്തിലെ മാവ് #തീർന്നുപോയില്ല ഭരണിയിലെ എണ്ണ #കുറഞ്ഞതുമില്ല…. അവളും അവനും വീട്ടുകാരും ഏറിയ നാൾ അഹോവൃത്തി കഴിച്ചു..

#നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്…. കർത്താവു ആ വിധവയെയും മകനെയും അവരുടെ അവസ്ഥകളെയും നന്നായി അറിയുന്നവൻ ആയിരുന്നു… സറാഫത്തിൽ നിരവധി സുഭിക്ഷമായ ഭാവനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെകിലും ആ വിധവയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ദൈവം പ്രവാചകനെ അയച്ചതിനു കാരണവും അതായിരിക്കാം..( 1രാജാ 17:9-15)

#പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത് #തക്ക സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു #ദൈവമുണ്ട്#
ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. 🙏

Published by Binubaby

i am a simple person, like to give the hope which i received through the word of God. hope makes things better. trusting God and moving forward.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: