Exit polls…. പ്രവചനങ്ങൾ

ഇപ്പോൾ നിരവധി പ്രവചനങ്ങൾ നാം കേട്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു…. ഒരുകൂട്ടർ അതു ശരി ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുകൂട്ടർ അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു …. ചിലർ അതിന്റെ ശരി തെറ്റുകൾ വിലയിരുത്തുന്നു… സാമ്പിൾ… ഡാറ്റാ…. വിശകലനങ്ങൾ… അങ്ങനെ കൂ ട്ടിക്കിഴിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾ…..

എല്ലാവരും മെയ്‌ 23 എന്ന ദിവസത്തിനായി ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു…. അന്നു ചിത്രം വ്യക്തമാകും.
ജനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ ഭരണത്തിൽ വരട്ടെ… സുശക്തമായ സുന്ദരമായ സമാധാനപൂർണമായ വളർച്ചയിൽ നിന്നും വളർച്ചയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഒരു നല്ല നാളെയും നേതൃത്വവും അധികാരത്തിലേറട്ടെ… എന്നു ഭാരതീയൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനും ആശിക്കുന്നു….

എന്നാൽ പ്രവചനം….. പ്രവചനങ്ങൾ എന്നതിലൂന്നി ഞാൻ നിൽക്കട്ടെ…

പ്രവചനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും അതു ഏതു മതത്തിൽ പെട്ടവരായാലും…എന്നാൽ അതിനു സ്വീകരിക്കുന്ന വഴികൾ വെത്യസ്തമാണ് എന്നു മാത്രം…
എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും ഒരുപോലെ സത്യമാകണമെന്നുമില്ല….

എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി നിലകൊള്ളുന്നതും…
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ നിറവേറ്റപ്പെട്ട ചരിത്രവും തെളിവുകളും കൃത്യമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നതുമായ
ഒരേ ഒരു പുസ്തകം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമാണ്…

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പാപവിമോചനത്തിനായി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവചനത്തിൽ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ആയി ജനിച്ചു. മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു…. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പാപമോചനം കൊടുത്തു… രക്ഷക്കായുള്ള ഏകമാർഗം സകല മനുഷ്യർക്കുമായി തുറന്നു തന്നു….. അവനിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാം…

ഇന്നു വരെയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തിൽ നിറവേറിയെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാവി കൂടി ഇതിൽ വിശദികരിക്കുന്നുണ്ട്…. അതു എന്തെന്നല്ലേ… “കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വേഗം വരുന്നു”…….
അതേ പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായി നിറവേറിയെങ്കിൽ…. വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ ദൈവം… തക്ക സമയത്തു വരുക തന്നെ ചെയ്യും… അവനെ എതിരേൽക്കാൻ താങ്കൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ???
അല്ലായെങ്കിൽ ഇതാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം ഇതാകുന്നു രക്ഷാദിവസം… അവിടുത്തെ സ്വീകരിച്ചു…. വചനപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചു… അവിടുത്തെക്കായി കാത്തിരിക്കാം…. ഈ പ്രവചനം തെറ്റുകയില്ല…. അവിടുത്തെ വചനകൾക്കു തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുമില്ല…. കാണുന്നതോ താൽക്കാലികം…. കാണാത്തതോ നിത്യം…. നിലനിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളാം…
ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ..

Published by Binubaby

i am a simple person, like to give the hope which i received through the word of God. hope makes things better. trusting God and moving forward.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: