The Journey Begins

പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനം നിമിത്തം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം.

2 കൊരിന്ത്യർ 9:15

പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലനാൽ എഴുതപ്പെട്ട 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിലെ ഒരു പ്രസക്തമായ വാക്യം ആണിത്.📝

ജീവിതത്തിൽ ഒരായിരം കാര്യങ്ങൾക്കു നന്ദി പറയുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് നാം, എന്നാൽ പൊതുവേ അതു പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്ന അനുഭവമല്ലേ നമുക്കുള്ളത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇ കുറിപ്പ് നന്ദി പറയുവാൻ ഒരു മുഖാന്തിരം ആകട്ടെ….. 👇

നന്ദി എന്ന രണ്ടക്ഷരം ഒരു ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം… അങ്ങനെ താങ്കൾ ഇന്നുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?….. എന്തിനൊക്കെ നാം നന്ദി പറയണം?🤔

നമുക്ക് അൽപനിമിഷം ഇ വിഷയത്തെ ചിന്തിക്യം🤔…. എന്താ തയാറല്ലെ? 🕵

മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നത്രേ നന്ദി… നാം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ.. “നന്ദി വേണമെടാ നന്ദി”എന്നൊക്കെ…….😀

ആരോടൊക്കെ ആണ് നന്ദി വേണ്ടത്

 • ഇ ഭൂമിയിൽ താങ്കൾ പിറക്കുവാൻ അനുവദിച്ചതിനു ദൈവത്തോട്…🙏
 • അതിനു നിമിത്തമായ മാതാപിതാക്കളോട് 👨‍👨‍👦‍👦, താങ്കളെ പോറ്റി വളർത്തിയതിനു
 • ഇന്നത്തെ നിലയിൽ താങ്കൾ എത്തുവാൻ കാരണമായ ഗുരുക്കന്മാരോട്, സഹപാഠികളോട്, സ്നേഹിതരോട്,👈
 • തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട്…. തങ്ങളുടെ പിറകിൽ തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥികയുന്നവരോട്.. 🙏
 • സമൂഹത്തോട്, സഹജീവികളോട്, സഹകാരികളോട്….. ആവാസ വ്യവസ്ഥയോട്…. ….. അങ്ങനെ നീളുന്നു ആ നീണ്ട നിര……👏.
 • ഇവയ്ക്കു എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നന്ദി കരയേറ്റുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും വസ്തുതകളും, വസ്തുക്കളും അത്രേ…… 🤗
 • ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറമായി ഞാൻ കേവലം ഒരു ബാഹ്യപ്രകൃതൻ മാത്രം അല്ല ഒരു ആത്മപ്രകൃതൻ കൂടി ആയിരിക്കയുകയാൽ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ യും ശരീരത്തിന്റെയും രക്ഷകെയുവേണ്ടി….. ഞാൻ ചെയിത പാപത്തിൽ നിന്നും എനിക്കയു മോചനം നൽകുവാൻ വേണ്ടി എനിക്കയായി ഇ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ഏക പുത്രൻ… കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു… മാനവകുലതിനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻറെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം….👌 പാപത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ കിടന്നു വിർപ്പുമുട്ടിയ മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിത്തരുവാൻ സ്വന്തം പ്രാണനെ നമുക്ക് പകരമായി വെച്ചുകൊടുത്ത…. ആ വലിയ സ്നേഹം❤…… തന്റെ മരണത്തിൽ കൂടി മരണഭീതിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മെ വിടുവിച്ച ആ സ്നേഹം❤…. മരണത്തെ ജയിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റു…. ഇന്നും നമുക്കായി ജീവിയ്ക്കുന്ന… പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്ന സ്നേഹം❤…… അവനിൽ വിശ്വാസികയുന്നവർക്കുവേണ്ടി നമ്മുടെ മണ് ക്കുടാരങ്ങളിലേക്കു പകരപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന സ്വർഗീയ ദാനം…. അതേ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അമൂല്യമാണ്…. അതിനു പകരം വ്കയുവാൻ മറ്റൊന്നില്ല….. അതിനു വില മതികയുവാൻ ആവില്ല…. 🌺

 • നന്ദി പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നാം വളർത്തിയെടുതൽ അതു നമ്മുടെ പരിഭവങ്ങളെയും പാരാതികളെയും കുറകെയുവാനും തൻമൂലം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അസംതൃപ്തി ക്രമേണ കുറയുന്നതിനും നാം എത്ര ഭാഗ്യവാൻ ആണ് എന്നു നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുവനും ഇടയാക്കും ….
 • ജീവികയുവാനുള്ള താല്പര്യവും മറ്റുള്ളവരെ സഹായികയുവാനുള്ള മനസും അതു നമുക്ക് തരും ..
 • മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകൾ മാത്രം കാണാതെ അവരുടെ നല്ല വശങ്ങൾ കാണുന്നതിനും. ..അവരെ അംഗീകരിക്കയുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പികയുന്നതിനും നമുക്ക് കഴിയും .

നന്ദിപൂർവമായി നാം പെരുമാറുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽതന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനു കാരണമാകും …

 • അങ്ങനെ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവികയുവാൻ ഈ ചെറിയ എഴുത്തു നിങ്ങൾക്കു പ്രേചോദനമാകട്ടെ.. ..✔
 • പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനം നിമിത്തം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം 🙏🙏🙏15379405478156518704641576691989.jpg

Published by Binubaby

i am a simple person, like to give the hope which i received through the word of God. hope makes things better. trusting God and moving forward.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: